Prva Liga - 2019/2020

Backa Backa Palanka30FK Smederevo 1924

Finished

1
X
2
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.0111.00
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.501.204.00
Fonbet1.501.194.15
Betway1.501.253.60
BookmakerTotalOverUnder
Fonbet2.001.303.30
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power2.501.751.95
Fonbet2.501.652.10
Betway2.501.751.95
BookmakerTotalOverUnder
Fonbet3.002.071.67
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.503.201.30
Fonbet3.502.751.40
Betway3.502.881.36
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power4.506.501.08
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.303.20
Betway0.501.333.00
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.502.751.40
Fonbet1.502.351.53
Betway1.502.501.48
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power2.506.501.08
Betway2.505.751.10
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.5013.001.01
BookmakerTotalOverUnder
Fonbet1.501.851.85
BookmakerHandicap12
Fonbet-3.505.001.14
BookmakerHandicap12
Fonbet-1.503.551.25
BookmakerHandicap12
Fonbet-1.502.801.40
BookmakerCS1
Paddy Power0:011.00
Betway0:011.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:121.00
Betway0:121.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:267.00
Betway0:267.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:3201.00
Betway0:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:4201.00
Betway0:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:5201.00
Betway0:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:6201.00
Betway0:61.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:9201.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:10201.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:11201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:05.00
Betway1:06.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:19.00
Betway1:110.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:231.00
Betway1:229.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:3101.00
Betway1:3126.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:4201.00
Betway1:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:5201.00
Betway1:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:9201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:10201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:04.50
Betway2:05.50
BookmakerCS1
Paddy Power2:17.00
Betway2:110.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:223.00
Betway2:223.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:3151.00
Betway2:3101.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:4201.00
Betway2:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:9201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:06.00
Betway3:07.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:19.50
Betway3:112.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:226.00
Betway3:234.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:3151.00
Betway3:381.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:010.00
Betway4:011.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:115.00
Betway4:119.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:256.00
Betway4:251.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:3201.00
Betway4:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:023.00
Betway5:021.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:141.00
Betway5:134.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:2126.00
Betway5:281.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:061.00
Betway6:051.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:1101.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:0176.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:0201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:0201.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:0201.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power11:0201.00